Algemene cursusvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: Vereniging ZP Raalte, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van producten en diensten.
 • cliënt: ondernemer die deelneemt aan cursus en/of workshop.
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder cursus, of workshop, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.
 • opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cliënten voor wat betreft cursussen en workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
 4. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cliënt. Aanmelding gaat via de website. Na ontvangst van de benodigde aanmeldgegevens, persoonsgegevens en de betaling ontvangt de cliënt automatisch een bevestiging van de inschrijving per email.
 5. Met aanmelding/inschrijving verklaart cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops van de Vereniging ZP Raalte.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

 1. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en/of datum en/of tijdstip te veranderen.
 3. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 4. Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 1. Annulering van een cursus c.q. workshop door een cliënt dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop schriftelijk te geschieden. De datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 2. Annulering is kosteloos tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is cliënt 100% betaling verschuldigd.
 3. Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop is annuleren niet mogelijk. Cliënt is als dan 100% betaling verschuldigd.
 4. Bij het niet verschijnen van de cliënt zijn 100% kosten verschuldigd.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling

 1. De betaling vindt gelijktijdig plaats met de aanmelding via de website.
 2. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien cliënt een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.
 4. Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard (WSNP)   en/of de cliënt onder curatele is gesteld of is overleden.

Artikel 6: Wijziging en annulering door cliënt

 1. Annulering door cliënt kan tot uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de door opdrachtnemer bevestigde aanvangsdatum van de cursus c.q. workshop, daarna is de cliënt het volledige cursusgeld c.q. workshopgeld verschuldigd.
 2. Cliënt heeft het recht om een vervanger deel te laten nemen aan de cursus/workshop indien cliënt zelf niet kan deelnemen. Cliënt moet dit uiterlijk één werkdag voor aanvang van de cursus/workshop schriftelijk of mondeling melden bij opdrachtnemer.

Artikel 7: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan tien (10) cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cliënt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cliënt zelf.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van  persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cliënt. Het niet vooraf melden door cliënt van lichamelijke klachten of ziektes is geheel voor eigen risico van cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk  voor wat de cliënt na de cursus, workshop, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
 7. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
 8. Mocht een hernieuwde uitvoering van de cursus c.q. workshop niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan cliënt ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Aan de inhoud van een folder, nieuwsbrief, brochure of websitetekst kunnen door cliënt geen rechten worden ontleend.

Artikel 10: Uitsluiting van deelname

Bij wangedrag kan opdrachtnemer cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Cliënt is gehouden de stukken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 11 a) van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
 7. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q. workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cliënt recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.
 8. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursus c.q. workshop tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cliënt, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 13: Klachten – geschillen

 1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichting.
 3. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 14: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen
activiteiten.

Artikel 16: Opnames

Opdrachtnemer heeft het recht foto’s of video’s te maken tijdens de cursus/workshop en te gebruiken ten behoeve van promotie van de cursus/workshop, waaronder social media en/of website.

Artikel 17: Overige bepalingen

Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cliënt verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden cursussen en workshops Vereniging ZP Raalte.